Magistrski seminar 1

Magistrski seminar 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Nosilec predmeta predstavi razvojne faze jezikoslovja posameznega naroda, njegovih metodoloških pristopov, osvetli njegovo razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu jezikoslovnih pristopov.
Na začetku študijskega leta nosilec predmeta predstavi izhodiščne teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih temah, prevajanju, stilistiki, frazeologiji, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, kognitivizem itd.).
Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki odlomkov nalog (metodološko izhodišče, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno nalogo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.