Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 1–2

Lektorat slovanskega jezika II: Češki jezik 1–2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Študentom bodo v zimskem semestru predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem), ki se bodo utrjevale ob branju besedil, ki so študentu zaradi lažjega razumevanja na voljo tudi v slovenščini. Že v zimskem semestru se začne, v poletnem pa nadaljuje spoznavanje češkega oblikoslovnega sistema – zlasti osnovni sklanjatveni vzorci (pri samostalniku, pridevniku, osebnih, vprašalnih in svojilnih zaimkih), in sicer imenovalnik, tožilnik ednine in množine, rodilnik in zvalnik ednine v zimskem, ostali edninski skloni pa v poletnem semestru, ter spregatveni tipi v sedanjiku (prvi semester) in pretekliku (drugi semester).
Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (spraševanje po smeri, nakupovanje, rezervacije, pošta, restavracija …) in spoznavajo češke realije ob lažjih učbeniških besedilih (osnovni geografski in zgodovinski podatki o Češki, kultura …).

I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha, 2004. Učbenik in delovni zvezek.
J. Holub: Czech for Beginners. Praha: FF UK. Več izdaj.
O. Parolková: Czech for Foreigners. Elementary Level. Praha, 1998.
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994.
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006.
B. Urbančič, P. Hauser, A. Jedlička: Češčina. Založba Mladika. Ljubljana, 1997.