Lektorat drugega slovanskega jezika - poljski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - poljski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, lekt. Podržaj Tina

1. Spoznavanje glasovnega in slovničnega sistema poljskega jezika in zakonitosti njunega delovanja s poudarkom na razlikah med poljskim in slovenskim sistemom: – obvladovanje osnovnih načel izgovorjave in intonacije (fonetske vaje in glasno branje besedil), – osnove poljske slovnice:
a) sklanjatev (Instrumental, Akusativ, Genitiv samostalnikov, pridevnikov, zaimkov),
b) spregatev (pregled osnovnih tipov),
c) glavni in vrstilni števniki,
d) skladnja (posebnost skladnje z Instrumentalom).
2. Spoznavanje osnovnega besednega zaklada iz tematskega področja »Jaz in moj svet«: človek, stanovanje in kraj bivanja, delo, vsakdanje življenje, hrana in pijača, zdravje, naravno okolje, izbrane aktualne družbene teme.
3. Nadaljevanje poznavanja poljske slovnice: a) ostali skloni, b) pretekli in prihodnji čas glagolov, c) stopnjevanje pridevnikov in prislovov, d) osnovni tipi stavkov.
4. Nadgrajevanje besednega zaklada.
5. Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih.
6. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev, kot so: izmenjava informacij, izražanje intelektualnih, emocionalnih in moralnih stališč, družbene konvencije ter specifika neverbalne komunikacije v poljščini.
7. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil.
8. Spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa.

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Kraków 2010. COBISS.SI-ID 52124770 učbenik, COBISS.SI-ID 52125026 delovni zvezek
2. Achtelik A., Serafin B., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2005. COBISS.SI-ID 33738594
3. Szelc-Mays M., Rybicka E., Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki języka polskiego dla początkujących, Kraków 2003. COBISS.SI-ID 28419682
4. Machowska J., Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków 2010. COBISS.SI-ID - 164677891
6. F. Vodnik: Poljsko-slovenski slovar, Ljubljana 1977. COBISS.SI-ID 10094337
7. B. Ostromęcka-Frączak, T. Pretnar: Slovensko-poljski slovar, Ljubljana 1996. COBISS.SI-ID 56605184

Priporočena literatura:
Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016.