Konservatorstvo

Konservatorstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Namen predavanj je, da seznani študenta z zgodovino konservatorske dejavnosti, osnovnimi principi, nalogami in metodami dela v spomeniškem varstvu – konservatorstvu ter ga usposobi za prevzem začetnih nalog, ki jih ima umetnostni zgodovinar na področju konservatorstva. Predavanja so razdeljena na naslednja temeljna poglavja:
- zgodovina spomeniškega varstva
- temeljne vsebine spomeniškega varstva
- pravno varstvo kulturne dediščine
- vzdrževanje kulturne dediščine - teorija in metodika spomeniškega varstva;
- dokumentacija ter spomeniškovarstvena služba v praksi;
- znanstvenoraziskovalno delo v spomeniškovarstveni službi in popularizacija.

- Franjo BAŠ: Organizacija spomeniškega varstva v slovenski preteklosti, Varstvo spomenikov V, 1953 54, str. 13 – 37.
- Max DVOŘAK: Katechismus der Denkmalpflege, Dunaj 1912, 1918 - hrvaški prevod Katekizem zaštite spomenika, Pogledi 18, Split 1988, štev. 3 - 4, str. 793 – 820.
- Petra Fistra: Obnova in varstvo arhitekturne dediščine, Ljubljana 1979
- Sonja Ana HOYER: Spomeniško varstvo, Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, str. 214-217, Ljubljana 1998.
- Jukka Jokilehto: History of Architectural Conservation, Butterworth, Oxford, 1999
- Tomislav MARASOVIĆ: Zaštita graditeljskog nasljeda, povijesni pregled s izborom tekstova in dokumenta, Zagreb 1983.
- France STELE: Estetika in dokumentarnost v restavriranju spomenikov, Varstvo spomenikov V, 1953 - 54, str. 5 – 13.
- France STELE: lz konservatorskih spominov, Varstvo spomenikov 1965.
- France Stele, Osnovna načela varstva spomenikov, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 1928, str. 179-185.
- Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo, Knjižnica Suzd, zv. 1, Ljubljana 1997.