Književnost za šolsko rabo

Književnost za šolsko rabo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Saksida Igor, prof. dr. Žbogar Alenka

Vloga in pomen pouka književnosti v 21. stoletju
- Šolski literarni kanon glede na učne cilje, metode in vsebine pouka književnosti
- Pregled temeljnih slogovnih smeri oz. obdobij slovenske in tuje prevodne književnosti, primerne in/ali predpisane za šolsko obravnavo
- Kontekstualizacija šolskih književnih vsebin
- Periodizacija slovenske književnosti za šolsko rabo ob primerjavi s tujo prevodno
- Dejaven stik s šolskimi kanonskimi književnimi besedili in priprava na delo v razredu

- BLOOM, Harold: Zahodni kanon: knjige in šola vseh dob, 2003.
- JUVAN, Marko: Slovenski Parnasi in Eliziji : literarni kanon in njegove uprizoritve. Obdobja 14 (1994), 277- 315.
- NOVAK POPOV, Irena: Sodobna slovenska poezija: odprta vprašanja kanona in poučevanja. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2003), 125-139.
- DOVID, Marijan: Sodobni pogledi na literarni kanon in njegovo družbeno vlogo. Dialogi 39/1-2 (2003). 18–44.