Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

- Vsebina predmeta predstavlja nadgradnjo teoretsko-metodoloških znanj in je predvsem usmerjena v aplikacijo – proučevanje dejanskih razmer, reševanje praktičnih primerov s področja priprav planov in posegov v okolje in naravo, presoj vplivov posameznih dejavnosti na okolje in drugih raziskav s področja varstva okolja in načrtovanja posegov v prostor.
- Metodologija in vsebina proučevanja pritiskov in učinkov različnih dejavnosti; prometa in drugih infrastrukturnih posegov, turizma, kmetijske dejavnosti, poselitve idr.
- Uporaba različnih naborov okoljskih kazalcev pri vrednotenju stanja okolja, oceni pritiskov na okolje idr.
- Poznavanje ustrezne zakonodaje in strateških dokumentov (politik), ki so v povezavi s stanjem okolja in z varstvom okolja.
- Aktivno sodelovanje v raziskovalnem projektu na področju varstva okolja.
- Načrtovanje projekta,vloga posameznika, zasnova in vsebina končnega poročila, način in vsebina poročanja, predstavitev projektnih rezultatov idr.

- A companion to environmental geography. 2009. Castree N. in sod. (eds.). Chichester, Wiley-Blackwell, 588 str.
- Environmental Impact Assessment Review (izbrani članki iz revije).
- Flowerdew, R., Martin, D., 1997. Methods in human geography. A guide for students doing a research project. London, Logman, 296 str.
- Marušič, J., 1999. Geoinformacijska podpora okoljskim vidikom planiranja na ravni občine: Okoljevarstvene presoje v okviru prostorskega načrtovanja na ravni občine: 3. zvezek. Kompleksni okoljevarstveni postopki v prostorskem načrtovanju: kompleksni postopki okoljevarstvenega načrtovanja: izbor modelov ranljivosti: priprava modelov. Ljubljana, Onix, 31 str.
- Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 188 str.
- Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji. 2000. Špes, M. (ur.). Geographica Slovenica, 33, 1. Ljubljana. Inštitut za geografijo, 246 str.
- Stare, A., 2011. Projektni management, teorija in praksa. Ljubljana, Agencija Poti, 340 str.
- Špes, M., Cigale, D., Lampič, B., Natek, K., Plut, D., Smrekar, A., 2002. Študija ranljivosti okolja (metodologija in aplikacija). Ljubljana, ZRC, 150 str.
- različni drugi viri: Domači in mednarodni predpisi (primarna zakonodaja in uredbe s področja varstva okolja in urejanja prostora, direktive), domači in tuji statistični viri, spletne strani mednarodnih organizacij, gradiva spletne učilnice idr.
- Zapiski predavanj.
- Študijsko gradivo za predmet (pripravi nosilec predmeta).