Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov. Poudarek je na predstavitvi stanja raziskav in glavnih virov za obravnavano problematiko. Študentje spoznajo možne metodološke pristope. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju (na podlagi virov) se seznanijo s problematiko in odprtimi vprašanji. Sposobni so formulirati raziskovalni problem in ga na podlagi zbranih virov in literature raziskati ter predstaviti.

Temeljna literatura je odvisna od izbranih vprašanj.

Basis readings depend on selected issues.

- F. Zwitter, O slovenskem narodnem vprašanju, Ljubljana 1990, 502 str.
R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918. From Enlightenement to Eclipse, New York 2001, 456 str.
P. Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana 2006, 630 str.
J. Cvirn, Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861-1914), Maribor 1997, 389 str.