Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

- Pregled v češki, poljski in slovaški jezikoslovni tradiciji najbolj uveljavljenih pristopov oziroma teorij: seznanjanje z ustrezno terminologijo, temeljnimi idejami in teoretičnimi deli.
- Pregled netemeljnih (npr. semantika, leksikografija, onomastika, etimologija idr.) in interdisciplinarnih (npr. matematična lingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika idr.) jezikoslovnih ved in njihovo uveljavljanje v češki, poljski in slovaški tradiciji.
- Informativno seznanjenje z najpomembnejšimi priročniki in dosežki teh ved na posameznih jezikovnih področjih.
- Praktično seznanjenje z izbranimi znanstvenimi študijami in projekti ter njihovimi rezultati.

J. Černý, Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996. COBISS.SI-ID - 7159138
D. Šlosar, R. Večerka, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Praha 2009.COBISS.SI-ID – 42160226
J. Pleskalová (ur.), Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia 2007. COBISS.SI-ID - 29513005
E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. COBISS.SI-ID - 12973666
J. Bartmiński, Językowy obraz świata, Lublin 1999. COBISS.SI-ID – 50881378
P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay, (ur.), Individualna in kolektivna dvojezičnost, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012. COBISS.SI-ID - 264744192

Priporočena literatura:
E. Tabakowska (ur.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.
J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin 2007.
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2000.
E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
J. Dolník, Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy, Stimul. Bratislava 2007.
J. Dolník, Teória spisovného jazyka (so zreteľom na slovenčinu). Veda. Bratislava 2010.
J. Štefánik (ur.), Antológia bilingvizmu, Bratislava: AEP, 2004.
J. Štefánik, Jeden človek, dva jazyky, Bratislava: AEP, 2000.

Seznam temeljne literature se bo prilagajal vsakoletni glavni temi predavanj, ki bo odražala interese in strokovno usmeritev študentov.
The list of basic literature will be adapted to the annual main topic of the lectures, which will reflect the interests and professional orientation of students.