Igra kot didaktično sredstvo

Igra kot didaktično sredstvo

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Pojem igre in njena smiselna uporaba pri pouku tujega jezika. Primernost igre za posamezno ciljno skupino - otroke, najstnike, odrasle.
Družabne igre. Igre za utrjevanje slovnice, besedišča, razumevanja in izražanja. Igre odkrivanja pravil.
Izdelava pravil za posamično igro. Izdelava učne priprave. Izdelava potrebnih pripomočkov za igro v razredu.
Preizkušanje in vrednotenje iger.

- Allali, J.-P. et al (1999): Petit Larousse des jeux. Pariz: Larousse.
- Čok, L. et al.(1999): Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče R. Slovenije, 210 str.
- Davis, P., Garside, B., Rinvolucri, M. (1998): Ways of doing. Cambridge: CUP, 171 str.
- Henriot, J. (1989): Sous couleur de jouer. La metaphore ludique. Pariz: J. Corti.
- Silva, H. (2008) : Le jeu en classe de langue. Pariz: CLE International.
- Weiss, F. (2002): Jouer, communiquer, apprendre. Pariz: Hachette.
- Winnicott, D. W. (1999, prva izdaja 1971): Playing and Reality. New York: Routledge, 169 str.
- Ostali aktualni spletni viri. / Other up-to-date internet sources.