Geografija gora in zavarovanih območij

Geografija gora in zavarovanih območij

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

Naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti svetovnih in slovenskih gorskih območij in pomen gora.

- Zgodovina raziskovanja gora.
- Kmetijstvo v gorskih območjih sveta in Slovenije.
- Razvoj turizma in rekreacije v gorskih območjih po svetu in v Sloveniji.
- (Za)varovana območja po svetu in v Sloveniji, njihove glavne značilnosti in pomen.
- Kmetijstvo v (za)varovanih območjih.
- Turizem in rekreacija v (za)varovanih območjih.
- Okoljski problemi gorskih in (za)varovanih območij.
- Interpretacija naravne in kulturne dediščine ter upravljanje (za)varovanih območij.
- Odzivanje in prožnost gorskih in (za)varovanih območij z vidika pojavljanja novih človekovih dejavnosti.
- Metodologija geografskih preučevanj v gorskih in (za)varovanih območjih.
- Položaj in razvojni pomen gorskih in (za)varovanih območij.