Ekonomska psihologija

Ekonomska psihologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lep Žan, prof. ddr. Rus Velko

+ Obravnavanje nekaterih izbranih temeljnih ekonomskih in marketinških pojmov, spremenljivk, modelov in področij.
+ Statistični, metrični (»diagnostični in prognostični«) in (empirično) raziskovalni (količinski & kakovostni) pristopi v ekonomski psihologiji in v marketingu.
+ Izbrani matematično – statistični pristopi in modeliranje v ekonomski psihologiji in marketingu.
+ Behavioralna ekonomija,
+ Ekonomija in: zdravje, javno zdravstvo in mentalno zdravje.
+ Ekonomija, delo, psiho-fiziologija, bio-ekonomika in »antropopsihoekologija«; nevroekonomija.
+ Delo, socialna psihologija dela (M. Argyle), multidisciplinarne kombinacije; odnos: (subjektivne) situacije, resursi (vsi trije tipi) in naloge.
+ Team, grupa, organizacija, institucija, …, regija (AA, npr.), …unije, globalizacija (mikro, mezzo, makro); management in managerski pristopi; komunikacija, interakcija in komunikologija.
+ Kreativnost in odkritja v ekonomiji– invence, inovacije, inovativnost.
+ Fleksibilna avtomatizacija/ robotika in socialna robotika (poudarek na sociopsiholoških vidikih).
+Intra- ter interdisciplinarni pristopi v ekonomski psihologiji.

- Akerlof, G. & Shiller, R. (2009). The animal spirits: how human psychology drives the economy and why it matters for global capitalism. NJ: Princeton, str. 149 – 156 (Why do real estate markets go through cycle?) , str. 97 – 106 (Why are there people who cannot find a job?); 17 strani.
- Amabile, T. M. & Pillemer, J. (2011). Perspectives of the social psychology of creativity (v »Journal of creative behavior«, December 2011, (tudi) online); 25 strani.
- Argyle, M. (198 ). The social psychology of work. Penguin Books.
- »The main sources of work stress«; Appendix: The Japanese method of working, str. 328 -335); 7 strani.
- Bakhshi, H., Hargreaves, I. in Mateos, Garcia, J. (2013). A manifesto for the creative economy. Nesta., str. 26 – 35 (What is the creative economy?), str. 107 – 110 (A manifesto for the creative economy), online; 12 strani.
- Benabou, R. & Tirole, J. (1999/ 2000 ). Self – confidence: intrapersonal strategies. (Online, lepo prosim, spoštujte copyright – do približno str. 15); 15 strani.
- Culyer, J. P. Newhouse (ur.). The state and scope of health economics: V V: A. Culyer, J. P. Newhouse ; Handbook of health economics, str. 1 – 8; 8 strani.
- Dittmar, H. (1992): The social psychology of material possession. To have is to be. Harresster wheatsheaf – St. Martin's press. (Poglavje 3. »The individual-centred approach:Material possessions as parts of the extended self (str. 41 – 49 (do izključno »Language acquisition and possessive behaviour««); 8 strani.
- Duveen, G. & DeRosa, A. (1992). Social representations and the genesis of social knowledge. Ongoing production on social representations, 1(2/3), 94 – 108 (priporočam tudi online (»samo« strani 94 – 99, do izključno poglavja 2.2 (= ekonomske socialne reprezentacije pri otrocih); 5 strani.
- Fairweather, G. W. & Davidson, W. S. (1986). An introduction to community experimentation. New York: McGraw-Hill Book Company (od str. 46 (»Social situation variables in social models«) do str. 53; 7 strani.
- Fiedler, F. E. (1978). The contingency model and the dynamic of the leadership process. V M. Zanna (ed.). Advances in experimental social psychology (str. 59 – 64). Academic Press, vol. 11.; 5 strani.
- Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: framework for a unified theory of social relations. Psychological Review, 99, 4, (»samo« str. 706 do 708 = »Market Pricing« (do izključno »Asocial and Null Relationships«); 3 strani.
- Frank, R. & McGuire, T. (1999). Economics and mental health, online, str. 1 - 9 (do str. 10, do »Who is treated for mental ilness«).
- Frey, B. S. in Stutzer, A. (2007; (2010)). Economics and psychology: developments and issues. V: B. S. Frey in A. Stutzer, ur. Economics and psychology (a promising new cross – disciplinary field). The MIT Press, Cambridge, Massachusets (3 – 17);14 strani.
- Friderick, S., Kahneman, D., Mochon, D. (2010). Elaborating a simpler theory of anchoring. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 17 – 19; 3 strani.
- Glimtcher, P. W. in Fehr, E. (2014) Introduction: a brief history of neuroeconomics. V: P. W. Glimcher in E. Fehr, ur. Neuroeconomics (xvii – xxviii); 5 strani.
- Giddens, A.(1993). Sociology. Polity Press (str.501 (od »Corporations and corporate power« do 522 (trade – unions, industrial conflict, unemployement, women's work, the future of work«); 21 strani.
- Kahneman, D. (2003). A psychological perspective on economics. American Economic Review, 93, 162 – 168; 7 strani.
- Kešeljevič, A. (2006). (Ne)razumevanje znanja kot spoznavnega procesa v okviru ekonomske teorije organizacije. Organizacija, 39, 7, (»samo« strani 437 – 439); 2 strani.
- Kotler, P. (1986, 3rd ed. ). Principles of marketing. Prentice hall. (Poglavje: Designing products: New product development and product life – cycle strategies (str. 335 – 345). (Lahko po lastnem izboru katerihkoli drugih približno 10 strani po lastnem izboru); 10 strani.
- Lamovec, T. (Lamovec, T., Musek, J, Pečjak, V, 1975 ). Frommova teorija osebnosti. Ljubljana: 1975 (str. 320 – 326 = «Struktura osebnosti« do izključno »Pomen in vrednost Frommove teorije osebnosti«); 6 strani.
- Lassarre, D. (1986). Moving into home ownership. Journal of Economic Psychology, 7, str. 161 – 178 (“obvezno” samo str. 161 – 165 (do izključno “Results”); 5 strani.
- Lassarre, D. (2005). Sprememba valute kot stresna epizoda. Anthropos, 1 / 4, str. 279 – 286; 7 strani.
- Lempert, M. K. in Phelps, E. A. (2014). Neuroeconomics of emotion and decision making. V: P. W. Glimcher in E. Fehr, ur. Neuroeconomics (219 - 236); 17 strani.
- Merhar, V. (2000). Politična ekonomija. Univerza v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 1-10; 10 strani.
- Middlewood, D. & Lumby, J. (1998). Human resource management in schools and colleges. Paul Chapman Publishers (“samo” str. 9 – 15); 6 strani.
- Musek, J. (2007). Values and economy V: M. Polič, M. (ed.). Ekonomija in vrednote. (str. 12 – 22). Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta.
- oberto, C. in Kawachi, I. (2015). Behavioral economics and public health, Oxford university press, str. 1 – 26 (An introduction to behavioral economics and public health), tudi kot ebook, poglavje tudi »online«; 26 strani.
- Samuelson, P.A. in Nordhaus, W. D. (1992). Economics. McGraw Hill (str. 46 – 60 (Basic elements of supply and demand); 14 strani.
- Schermerhorn, J. R. , Hunt, J. G. in Osborn, R. N. (2000). Organizational behavior. NY, Brisbane, Toronto. John Wiley & Sons. ( poglavje 10: »Teamwork and high performance teams«, str. 205 – 209; poglavje 14: »Leadership transitions for high performance organizations, str. 299 do 305; 11 strani.
- “The Journal of Mental Health Policy & Economics” (zlasti “volumes od 2012 do 2014”); online (izbor enega prispevka po lastni presoji); ?? strani.
- Wallerstein, I. (1991/ 1995). Unthinking social scinece. Polity Press. (»Samo« str.256 – 264 = »A theory of economic history in place of economic theory ?(Do izključno »6. There are no distinctively economic phenomena, distinguishable from political and social phenomena:…); 8 strani.
- Weatherford, J. (1997). The history of money. NY: Three rivers press. (Od str. 111 – 122 (poglavje: »The birth of the dollar«); 11 strani.
- White, M. in Faggioni, M. - Organizational psychopaths – who are they and how to protect your organization from them ?(Online, 4 strani).