Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Teoretični del:
Razdelitev in opis redakcij cerkvene slovanščine ter zgodovinske danosti njihovega nastanka. Spoznavanje osnovnih glasoslovnih in oblikoslovnih zakonitosti vzhodnoslovanske redakcije cerkvene slovanščine. Južnoslovanski jezikovni vplivi. Vpliv vzhodnoslovanske redakcije na hrvaško in srbsko redakcijo. Razvoj in pravopisne zakonitosti cirilice na vzhodnoslovanskem področju.

Praktični del:
Primerjava in analiza posameznih besedil s posebnim poudarkom na nadaljnjem razvoju v sodobno ruščino (in ukrajinščino).