Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Paleolitik in mezolitik Slovenije in povezanost z Evropo, predvsem Balkanom, Apeninskim polotokom in Centralno Evropo. Problematika
prehoda med srednjim in mlajšim paleolitikom v Evropi – prihod modernega človeka in izumrtje neandertalca. Teorije o kognitivnih sposobnostih neandertalca in modernega človeka ter teorije o razvoju simboličnega mišljenja pri človeku. Poglobljeno seznanjanje z zgodnjimi orodji in paleolitsko "umetnostjo".

1. Farbstein, R., D. Radić, D. Brajković, and P. T. Miracle, 2012. First Epigravettian Ceramic Figurines from Europe (Vela Spila, Croatia). PLoS ONE 7(7): e41437. doi:10.1371/journal.pone.0041437
2. Hodgson, Derek in Helvenston, Patricija, 2006: The Emergence of the Representation of Animals in Palaeoart: Insights from evolution and the cognitive, limbic and visual systems of the human brain. Rock Art Research. 23/1. 3-40.
3. Karavanić I. in Janković I. 2006. Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opusc.archaeol. 30: 21-54.
4. Kuhn, Steven in Stiner, Mary, 2007: Body Ornamentation as Information Technology: Towards an Understanding of the Significance of Early Beads. V: Rethinking the Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of Modern Humans (ur. Mellars, Paul; Boyle, Katie; Bar-Yosef, Ofer in Stringer, Chris). Cambridge: Cambridge University Press. 45-54.
5. Lewis-Williams, David, 1997: Harnessing the Brain: Vision and Shamanism in Upper Paleolithic Western Europe. V: Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol (ur. Conkey, Margaret; Soffer, Olga; Stratmann, Deborah; Jablonski, Nina). San Francisco: California Academy of Sciences. 321-342.
6. Mussi, M. 2001. Earliest Italy. An Overview of the Italian Paleolithic and Mesolithic. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 374 str.
7. Peresani, Marco in drugi, 2014: Symbolic or utilitarian? Juggling interpretations of Neanderthal behavior: new inferences from the study of engraved stone surfaces. Journal of anthropological sciences. 92. 233-255.
8. Petru, Simona, 2008: Paleolitska umetnost. Magija podobe ali podoba magije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 125 str.
9. Petru, , Simona, 2016: Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 160 str.
10. Riel-Salvatore J. in Gravel-Miguel C. 2013. Upper Palaeolithic Mortuary Practices in Eurasia: A Critical Look at the Burial Record. V: The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial (ur. L. Nilsson Stutz in S. Tarlow): 303-346. Oxford University Press. Oxford.
Sprotni tematski članki.