Glasbe sveta: Antropologija glasbe

Glasbe sveta: Antropologija glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Študent spoznava:
• glasbo kot univerzalni, vsecloveški pojav v razlicnih sociokulturnih kontekstih;
• antropološki pogled na glasbene prakse sveta in faktorje, ki jih dolocajo (zemljepisni, zgodovinski, demografski, verski, jezikovni in dr.);
• aplikacijo teoreticnih izhodišc na enajst svetovnih glasbenih regij;
• pojmovanja zunanjih in notranjih meja med regijami ter študij sticnih tock med njimi;
• vplive evropskih glasb na druge dele sveta in zunajevropske vplive na evropske glasbe;
• konceptualizacijo ljudskih, umetnostnih in popularnoglasbenih praks ter procese kot so akulturacija, transkulturacija, idr.;
• razlicne glasbene prakse v raznovrstnih kontekstih – od vaških veselic do simfonicnih koncertov in Eurosonga;
• raznovrstne raziskovalne pristope glede na glasbene zvrsti in regionalne znacilnosti;
• pisne in druge vire (knjižne izdaje, periodika, diskografija, avdiovizualni prirocniki).

• DeWitt, Mark F. (ur.). Roots Music. 2011.
• Merriam, Allan P. Antropologija glasbe. 2000.
• Miller, Terry E. & Andrew Shahriari. World Music: A Global Journey. 2006.
• Pettan, Svanibor. "O glasbah sveta v vzgoji in izobraževanju." Glasba v šoli in vrtcu 14/1, 2009, 3-8.
• Shehan Campbell, Patricia. Teaching Music Globally. 2004.
• Tenzer, Michael (ur.). Analytical Studies in World Music. 2006.