Geografija turističnih območij

Geografija turističnih območij

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

- Dejavniki razvoja turističnih območij
- Življenjski cikel turističnih območij
- Vrednotenje pokrajine za turizem in rekreacijo
- Prostorska diferenciranost rekreacijskih in turističnih potencialov
- Prostorske interakcije povpraševanja in ponudbe v okviru turizma in rekreacije
- Poglavitni mednarodni turistični tokovi in njihova odvisnost od naravno- in družbenogeografskih razmer
- Pomembnejši tipi turističnih in rekreacijskih območij v Sloveniji in po svetu (dejavniki njihove privlačnosti, značilnosti ponudbe in povpraševanja, specifični učinki in problemi, pomen aktualnih trendov ... )
- Obmorska turistična območja
- Gorska turistična območja
- Območja z zdraviliškim turizmom
- Turizem in rekreacija v mestih
- Turizem in rekreacija na podeželju
- Turistična območja s posebnimi vrstami ponudbe (igralniški turizem, zabaviščni turizem, nakupovalni turizem, ...)
- Območja bližnje rekreacije
- Vpliv družbenih razvojnih trendov na značilnosti in distribucijo turističnih tokov in območij