Fonetika in fonologija poljskega jezika

Fonetika in fonologija poljskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Opredelitev fonetike in fonologije. Izhodišča in aspekti fonetičnih analiz. Zakonitosti glasoslovnega sistema poljskega jezika, fonološka in fonetična analiza samoglasnikov in soglasnikov. Delitev glasov. Kategorija mehkosti in trdosti poljskih soglasnikov; naglas. Primerjava poljskega in slovenskega glasoslovnega sistema. Fonološke lastnosti poljščine. Diahroni pregled posameznih oz. najpomembnejših oblik.

Pri pouku bo poudarek na pravilni izgovorjavi in naglaševanju tako pri posameznih besedah kot pri stavkih. Obravnavala se bo tako tvorba kot analiza posameznih glasov, razmerje glasu in fonema, fonološki sistem jezika, naglas, pravilna izgovorjava črke, posebej nosnih samoglasnikov, v različnih položajih.