Ekološka geografija

Ekološka geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, prof. dr. Vintar Mally Katja

• vloga in pomen ekološke geografije v sistemu znanosti,
• okolje kot sistem/ekosistem,
• značilnosti in okoljski vplivi pretokov in pretvorb energije,
• človekovi posegi v biogeokemijske krogotoke, pomen ekosistemskih storitev in vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja,
• gonilne sile okoljskih sprememb,
• okoljski vplivi izbranih človekovih dejavnosti (kmetijstvo, raba energije, industrija, promet, turizem itd.),
• stanje okolja kot rezultat onesnaževanja/pritiskov na okolje, samočistilnih sposobnosti okolja in odzivov družbe na okoljske izzive: atmosfera (podnebne spremembe, tanjšanje ozonske plasti, kakovost zraka), hidrosfera (razpoložljivost in kakovost vode), odpadki, pedo- in biosfera (biotska raznovrstnost, varovana območja),
• izstopajoči okoljski problemi v Sloveniji, Evropi in svetu.

• Dickinson, G., Murphy, K. J., 2007. Ecosystems. London, New York: Routledge.
• Ecosystems and human well-being. Synthesis. 2005. Washington: Island Press, World Resources Institute.
• Park, C. C, 2007. The Environment. Principles and Application. London, New York: Routledge.
• Plut, D., 1998. Varstvo geografskega okolja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
• SOER 2020 – The European environment – state and outlook 2020. 2019. Luxembourg: European Environment Agency.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.