Družbena geografija II

Družbena geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

Odnos med družbo in naravo: idejni pogledi in teorije; arkadijski, instrumentalni in trajnostni koncept, dialektična razmerja med družbo in naravo; pomen narave za družbo, družbeni sistemi in vpliv narave na družbeni razvoj in gospodarjenje; dejavniki družbenega razvoja; kazalci stopnje družbenega razvoja.

Geografski pristopi k proučevanju kmetijstva; naravni pogoji za kmetovanje, prvine kme-tijskega gospodarjenja; kmetijska proizvodnja in potrošnja, posestne razmere v kmetijstvu, kmetijska raba tal; modeli v proučevanju kmetijstva v geografiji; spremembe in trendi v sodobnem kmetijstvu; specializacija in diverzifikacija v kmetijstvu; kmetijstvo in okolje.

Geografski pristop k proučevanju industrializacije: razvoj industrije in industrializacije, geografski vidiki industrializacije, sodobni razvoj industrije, lokacija industrije v svetu, razvoj industrije v Sloveniji.