Didaktika sociologije

Didaktika sociologije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Študent/ka spozna družbeno-historično strukturiranje sociologije v polju edukacije. Na tem ozadju razume relacijska razmerja družbenih sprememb, edukacije, učenja in poučevanja ter formacije učiteljstva. Ob uporabi temeljnih konceptov sociologije edukacije, spozna in reflektira različne možnosti didaktičnih zastavitev socioloških vsebin pri pouku sociologije in družboslovja. V luči sodobnih družbenih izzivov reflektira različne pedagoške teorije in prakse ter didaktične pristope poučevanja sociologije in družboslovnih vsebin v osnovnem in srednjem šolstvu in jih uporabi pri spremljanju in načrtovanju učnih ur.

1. Vzpostavljanje sociologije kot predmeta v šoli.
2. Družbena in historična strukturiranost socioloških vsebin
3. Učenje, poučevanje in didaktika v razmerju z družbenimi idejami
4. Poučevanje socioloških vsebin in družbene neenakosti
5. Sodobni izzivi učiteljstva družboslovja.

Izbrana poglavja iz:
Durkheim, E. (2009): Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Temeljna Dela.
- Narava in vloga vzgoje (str.9-31)
- Pedagogika in sociologija (str. 51-68)
- Razvoj in vloga srednjega šolstva v Franciji (69-83)
Dewey, J. (2012): Šola in družba. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
- Potreba po teoriji izkušnje (str. 83-86)
- Merila izkušnje (str. 87-98)
Foucault, M. (2007): Življenje in prakse svobode. Založba ZRC: Ljubljana.
-Tehnike sebstva (str. 260- 290)
Bourdieu, P. (2002). Praktični čut I. SH: Ljubljana
- Strukture, habitus, prakse (str. 89- 111)
Bernstein, B. (2015): Razred, kodi in nadzor. Pef: Ljubljana
- Družbena konstrukcija pedagoškega diskurza (str. 37 – 69)
Biesta, G. (2013). The Beautiful risk of Education. London: Routledge.
- Teaching (str. 43- 58)
- Virtuasity (str. 119- 138)

Stalno spremljanje aktualnih prispevkov v domačih in tujih socioloških in pedagoških revijah, časopisih in spletnih straneh.

Beck, U. (2001): Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina.
- V. poglavje (str. 187- 2009)
- VI. poglavje (str. 201-228)
Bernstein, B. (2015): Razred, kodi in nadzor. Pef: Ljubljana
- Družbena konstrukcija pedagoškega diskurza (str. 37 – 69)
Biesta, G. (2013). The Beautiful risk of Education. London: Routledge.
- Teaching (str. 43- 58)
- Virtuosity (str. 119- 138)
Durkheim, E. (2009): Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Temeljna Dela.
- Razvoj in vloga srednjega šolstva v Franciji (str. 69-83)
- Realistična pedagogika (str. 105-120)
Dewey, J. (2012): Šola in družba. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
- Potreba po teoriji izkušnje (str. 83-86)
- Merila izkušnje (str. 87-98)
Foucault, M. (2007): Življenje in prakse svobode. Založba ZRC: Ljubljana.
-Tehnike sebstva (str. 260- 290)
Gaber, S., Tašner, V. (2009): Vidna, nevidna pedagogika in spopad
v (srednjem) razredu. V: Sodobna pedagogika, št.1. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2009_vidna-nevidna-pedagog…
Giroux, H. A. (2020): On Critical Pedagogy. London: Bloomsbury.
- The promise of Critical Pedagogy in the Age of Globalization: Towards a Pedagogy of Democratization (str. 79-98)
Kos, Ž., Tašner, V. (2019): Demanding realtions: Sociological Immagination; Education; the Usfullness of Concepts and the World around us. V: EDUCAR vol 57/1. (str. 261-274)
Kos, Ž., Tašner, V., Gaber, S. (2019): Schools and the collaborative commons. V: Teorija in praksa. Let. 56/3 (str. 896-910).
Šimenc, M. (2021): Vloga tehnologije v vzgoji in izobraževanju ter enake možnosti učencev v obdobju pandemije. V: Sodobna pedagogika. Št 72/138 (str. 12-26).

Seminarske enote literature (posodabljajo se vsako študijsko leto)