Didaktika psihologije

Didaktika psihologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, prof. dr. Puklek Levpušček Melita

Vsebina

- Pojmovanja učiteljeve vloge in učiteljske kompetence. Dokumenti – predmetnik, učni načrt, maturitetni izpitni katalog za psihologijo. Oblike poučevanja – frontalni pouk, skupinski pouk, individualno delo dijakov; sodelovalno učenje, timski pouk, projektno učno delo.
- Metode poučevanja – metoda ustne razlage, metoda prikazovanja, metoda učenja iz pisnih virov, metoda razgovora (diskusije), simulacije in igranje vlog, ''snežena kepa'', samorefleksija. Učna sredstva pri pouku psihologije.
- Sodobne izobraževalne tehnologije. Vrednotenje učnih rezultatov – načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku psihologije; maturitetni preizkus iz psihologije. Organizacija (artikulacija) učnega procesa – učne ure, šolskega dneva.
- Načrtovanje učnega procesa – učna priprava, urnik, letni učni načrt.
- Vodenje učne ure in komunikacija v razredu. Praktične aktivnosti – mikropouk, hospitacije, učni nastopi.
- Analiza in refleksija učnih nastopov.