Angleška skladnja

Angleška skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, doc. dr. Lipovšek Frančiška

1. Preučevanje skladnje s preskriptivnega, deskriptivnega in funkcijskega vidika.
2. Skladenjska zgradba posameznih vrst besednih zvez (glagolske,
samostalniške, pridevniške, prislovne in predložne).
3. Prosti stavek: stavčni členi (vrsta in realizacija), udeleženske vloge, ujemanje med osebkom in povedkom, besedni red stavčnih sestavnikov.
4. Osnovni angleški stavčni vzorci.
5. Izpeljani stavčni vzorci (ekstrapozicija, eksistencialni stavki, razcepljeni stavki)
6. Negacija.
7. Priredje in podredje.
8. Vrste odvisnikov glede na obliko in skladenjsko vlogo.
9. Zapletenozložena poved.
10. Jezikovno-specifične lastnosti angleškega skladenjskega sestava,ki so potencialni vir težav za slovenske govorce.

Biber, D. et al. 2003. Longman Student grammar of spoken and written English. Harlow (Essex): Longman. Selected chapters (3, 8-9).
Greenbaum, S. and Randolph Quirk. 1990. A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. Selected chapters (8-10, 13-17).
Huddleston, R. and Geoffrey K. Pullum. 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: CUP. Selected chapters (2, 4, 7-9, 14-15).
Yule, G. 2016. The Study of Language. 6th edition. Cambridge: Cambridge University Press. Selected chapters (7-8).