Angleška historična slovnica

Angleška historična slovnica

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kavalir Monika

Zgodovina angleškega glasoslovja, oblikoslovja in skladnje. Fonemski sistem stare angleščine in njegova poenostavitev v srednji angleščini. Veliki premik samoglasnikov in druge glasovne spremembe v srednjeangleški in modernoangleški dobi. Samostalniška paradigma: izvor in razvoj množinskih oblik in sklonov pri samostalnikih in zaimkih, pridevnikih in členih. Glavni in vrstilni števniki. Glagolska zveza: izvor in razvoj osebnih in neosebnih glagolskih obliki; nepravilni, modalni in pomožni glagoli. Nastanek in razvoj glagolskih časov, naklonov in načinov.

Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. Bristol: Macmillian. Izbrana poglavja (1-10), str. 1-205.
Goerlach, M. 1997. The Linguistic History of English. London: Macmillian. Izbrana poglavja (2-11), str. 1-154.
Trobevšek Drobnak, F. 1993 English Historical Grammar. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str. 1-141.