Andragogika

Andragogika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih temeljnih pojmov:
Pojem odraslosti in življenjska obdobja. Ciljne skupine odraslih. Učenje/izobraževanje odraslih in razlike v učenju/izobraževanju odraslih od učenja/izobraževanja otrok in mladine. Vrste izobraževanja odraslih. Ovire, motivi in motivacija za izobraževanje odraslih. Vzgoja in vrste vzgoje ter prevzgoja odraslih. Socializacija odraslih. Teorija permanentnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.
- Izobraževanje odraslih kot potreba družbe, institucij (šol, ljudskih univerz, podjetij, idr.) in potreba posameznika:
Vpliv družbenih sprememb na izobraževanje odraslih. Knowles, Kidd (znanje za preživetje). Institucionalno izobraževanje odraslih. Tough (učni projekti, samostojno izobraževanje odraslih), Titmus idr.. Pomen andragoškega dela in različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, organizator, mentor, animator, svetovalec, inštruktor…).
- Operativni učni načrt (kurikulum) za delo in izobraževanje odraslih:
Andragoški ciklus. Ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih in načini sestavljanja izobraževalnih programov za odrasle. Programiranje in planiranje izobraževanja odraslih. Viri znanja. Metode izobraževanja odraslih. Oblike izobraževanja odraslih. Pogoji in izvajanje izobraževanja odraslih ter upoštevanje andragoških načel. Vrednotenje (vrste, načini) izobraževanja odraslih. Formalna in neformalna evalvacija.
- Profesionalni razvoj odrasle osebe (učitelja, andragoškega strokovnjaka):
Oblikovanje modela osebnega vseživljenjskega izobraževanja in metoda izobraževalne biografija.
- Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja odraslih:
Spodbujanje možnosti in želje po učenju in izobraževanju odraslih. Spodbujanje in lajšanje dostopa do izobraževanja po formalni in neformalni poti. Izboljšanje in širjenje ponudbe izobraževanja. Izboljšanje informiranja, organiziranja, mentoriranja, svetovanja, e-izobraževanja, idr. odraslim.

1. Temeljna literatura:
- Govekar-Okoliš, M. in Ličen, N. (2008). Poglavja iz andragogike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 143 str.
- Govekar-Okoliš, Monika (2009). Educational centres in Slovenia. V: Kozlowska, Anna (ur.), Muršak, Janko (ur.). Poland, Slovenia, the world : challenges of present-day education. Krakow: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow university: Krakow society for education, 2009, str. 137-151.
- Govekar-Okoliš, Monika (2010). Characteristics of mentors in intergenerational education. V: LIČEN, Nives (ur.), GUBALOVÁ, Jolana (ur.). Intergenerational learning and education in later life. Ljubljana: Faculty of Arts, 2010, str. 61-69.

2. Priporočena literatura:
- Bregar, L., Zagmajster M., Radovan, M. (2010). Osnove e-izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 328 str.
- KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ŠTEH, Barbara, MRVAR, Petra, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, MAŽGON, Jasna (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Razprave Filozofske fakultete, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 251 str.
- Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 254 str.
- Jelenc-Krašovec, S. in Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Krajnc, A. (1976). Metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Delavska enotnost, 284 str.
- Gradiva: Memorandum o vseživljenjskem učenju, sintezni dokument EU Izobraževanje in usposabljanje 2010 in drugi dokumenti s področja zaposlovanja in izobraževanja odraslih.