Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve učni uri sta namenjeni delu z znanstvenimi in strokovnimi besedili; študentje spoznavajo zgradbo in načine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Spoznavajo različne slogovne postopke pri tvorbi besedil in pri ustnem nastopanju (vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepričevanje, polemika itp.), učijo se samostojno pisati različna strokovna in znansvena besedila (strokovni članek, povzetek, referat, esej itp.)
V daljših govornih nastopih v obliki strokovnega referata, tematsko povezanega s študiranim jezikom, književnostjo in kulturo, študentje vadijo uporabo pridobljenega znanja: jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke; natančno izražati svoje misli in poglede ter o njih diskutirati, jih utemeljiti z argumenti.
Dve uri sta namenjeni prevajanju zahtevnejših strokovnih in znanstvenih besedil ter specifično problematiko tega področja. Ob prevajanju zahtevnejših umetnostnih besedil se študentje v praksi seznanijo z različnimi prevajalskimi strategijami, s transformacijami v postopku prevajanja, problemom neprevedljivosti v teoriji in prevajalski praksi, z vprašanjem interkulturnih značilnosti v prevodu itp.

- Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, S.: Jak napsat odborný text. Leda. Praha 1999.
- Šanderová, J. – Miltová, A.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha 2005.
- Levý, J.: Umění překladu
- Newmark, P.: Učbenik prevajanja (2000)
- Překládání a čeština (1994)
- Čechová, M, Krčmová, M., Minářová, E.: Současná stylistika (2008)
- Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E.: Stylistika současné češtiny (1997)
- Korpus InterCorp: http://www.korpus.cz/intercorp/
- Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym (2000)
- Martincová, O. et al.: Nová slova v češtině 1 a 2 (1998, 2004)