Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo češkega jezika.
Dve učni uri v tem semestru sta namenjeni razvijanju uporabe sintaktičnih konstrukcij, besedotvornih pravil, širjenju in ustrezni rabi besednega zaklada s ciljem izboljšati sposobnost študenta, da samostojno ustvarja različne vrste besedil v češčini ob spoznavanju in upoštevanju socialne in regionalne zvrstnosti jezika (stratifikacija); na konkretnih besedilih in posnetkih iz vsakdanjega življenja so predstavljene najbolj pogostne jezikovne zvrsti (pogovorni jezik, oz. narečja in nadnarečja; sleng, žargon in druge socialne in funkcijske zvrsti ipd.). Študentje se naučijo prepoznavati različne zvrsti nacionalnega jezika, zavedajo se (ne)primernosti rabe določenih variant v besedilih v konkretnih jezikovnih situacijah. Vadi se predvsem praktično sporazumevalna funkcijska zvrst.
Dve učni uri sta namenjeni izboljševanju sposobnosti medjezikovnega posredovanja. V okviru vaj študentje analizirajo s stališča jezikovne zvrstnosti različna besedila ali posnetke (poudarek ja na besedilih praktično sporazumevalne zvrsti) in se učijo uporabljati ustrezna jezikovna sredstva pri prevodu v ciljni jezik. Predvideno je pisno prevajanje ob uporabi pripomočkov (slovnice, slovarji, elektronski viri).

- A. Trnková: Textová cvičebnice českého jazyka. Díl II. ISV. Praha 2004
- F. Čermák a J. Holub: Syntagmatika a paradigmatika českého slova I. Valence a kolokabilita. Karolinum. Praha 2005.
- M. Hrdlička: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Karolinum. Praha 2000.
- A. Vrbová: Stylistika pro překladatele. Texty a cvičení. Karolinum. Praha 2003.
- I. Bogoczová: Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie. Ostravská univerzita. Ostrava 2009.
- J. Hoffmannová – O. Müllerová: Dialog v češtině. München 1999.
- P. Kralík –M. Krčomová (eds.): Jazyk a kultura vyjadřování: Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno 1998.
- J. Hugo et al.: Slovník nespisovné češtiny. Maxdorf. Praha 2009
- J. Hubáček: Výběrový slovník českých slangů. Ostravská univerzita. Ostrava 2003.
- Svozilová, Naďa – Prouzová, Hana – Jirsová, Anna: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Academia, Praha
- M. Lopatková a kol.: Valenční slovník českých sloves. Karolinum. Praha 2008.