Zgodovinska slovnica francoskega jezika

Zgodovinska slovnica francoskega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. Eksterna in interna zgodovina francoskega jezika. Geografski, zgodovinski, družbeni, psihološki in jezikovni dejavniki razvoja.
2. Glasoslovje:
- razvoj francoskih naglašenih in nenaglašenih vokalov in diftongov;
- razvoj konzonantov.
3. Oblikoslovje: razvoj posameznih francoskih besednih vrst od latinščine do romanskih jezikov (samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, člen, glagol, prislov, medmet).
4. Skladnja:
- gradnja sintagme in besedni red;
- zanikanje;
- značilnosti francoskega podredja in priredja.
5. Razvoj francoskega besedišča:
- latinsko besedišče, ki je ohranjeno v francoščini;
- semantične inovacije in dejavniki, ki nanje vplivajo;
- besedotvorje;
- zunanji vplivi na francosko besedišče.
6. Zgodovina francoskega pravopisa.
7. Najstarejša francoska literarna in neliterarna besedila in njihove znanstvene izdaje.
8. Značilnosti francoskega jezika izven Francije.

BRUNOT, F – BRUNEAU, C., Précis de grammaire historique de la langue française, Masson & Cie: Paris, 1966. 589 str.
MARCHELLO-NIZIA, Ch. – PICOCHE, J.: Histoire de la langue française. Nathan: Paris, 1999. 378 str.
ZINK, G. Phonétique historique du français, P.U.F.: Paris, 1999. 254 str.
DUBOIS, J. – MITERRAND, H. – DAUZAT, A.: Dictionnaire étymologique et historique français, Larousse: Paris, več izdaj.
REY, A.: Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert: Paris, 1992.