Vizualna kultura in spol

Vizualna kultura in spol

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

Predmet Vizualna kultura in spol s perspektive feministične vizualne teorije obravnava reprezentacije spolne razlike v vizualnih podobah ter koncept pogleda/gledanja skozi ustroje moči in nadzorovanja v prevladujočih družbenih razmerjih. Vloga spola bo analizirana ob primerih upodobitev telesa likovne/vizualne umetniške produkcije zahodne umetnostno-zgodovinske tradicije skupaj z drugimi modeli subjektivitete, ki vključujejo vidike spolne orientacije, rasnih in etničnih identifikacij ter nacionalnosti in razreda.
Obravnavana bodo tista umetniška dela, ki se osredotočajo na tematiko spola in politiko identitet skozi reprezentacije telesa: esencialistična poudarjanja specifično ženskih tem (ki se nanašajo na žensko seksualnost, menstruacijo, nosečnost, splav, porod, materinstvo...); body art (objektivizirane upodobitve lastnih teles); konstruktivistična, antiesencialistična zanikanja prikazovanja lastnega (ženskega) telesa.