Semantika

Semantika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

- opredelitev jezikovnega znaka; posebnosti le-tega v primerjavi z drugimi, nejezikovnimi znaki.
- različne oblike pomenskih sprememb (širjenje in oženje pomena, različne vrste tropov, motivacija v pomenu), njihovi vzroki in pomen za oblikovanje besedišča ; novejše teorije (npr. »pomenska arheologija« V. Nyckeesa)
- različne vrste besednih pomenov: denotativni in konotativni pomen, razlikovanje med sens /signification / signifié, med dobesednim, »slovarskim« pomenom in pomenom leksikalne enote v sobesedilu.
- terminološki aparata t.i. komponentne (oz. semične) analize: leksem, semem, semantem, klasem, sem. Njene temeljne značilnosti (npr. razlike med semi in pomenskimi primitivi oziroma noemi) in možnosti uporabe za opisovanje različnih jezikovnih procesov oziroma pojavov, kot so konceptualizacija, metaforizacija, interpretacija, problematika besedilne kohezivnosti.
- kognitivna semantika (prototipi, stereotipi, konceptualna metafora)
- nekatera temeljna vprašanja stavčne semantike: semantike resničnostnih pogojev, presupozicij, implikacij, nekatera poglavja formalne logike