Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja

Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Legan Ravnikar Andreja, prof. dr. Orel Irena

Predavanja: Slovnični opis ter jezikovne in stilistične razvojne spremembe v izbranih neumetnostnih in umetnostnih rokopisnih in tiskanih besedilih od 10. do 19. stoletja: nabožnih: spovednih, molitvenih obrazcev, pridig, svetopisemskih prevodov, izdaj katekizmov, lekcionarjev, postil, molitev, cerkvenih pesmi itd.; nenabožnih: abecednikov, učbenikov, predgovorov, praktičnosporazumevalnih (pogovorov, pisem), poljudnostrokovnih, publicističnih, uradovalnih, pravniških (priseg, razglasov, patentov, zakonov ...) besedil v sinhronem in diahronem uvidu. Primerjava besedilnovrstno ali tematsko sorodnih raznočasnih besedil s sodobnim knjižnim in govorjenim jezikom (in tujejezičnimi predlogami), razmejevanje govorjenih, narečnih in knjižnih prvin, prepoznavanje kontinuitete na vseh ravninah v pokrajinsko in časovno različnih besedilih. Ugotavljanje medjezikovnih interferenc na skladenjski, besedoslovni in besediloslovni ravni. Načela za jezikovno posodabljanje starejših besedil.
Vaje utemeljujejo usvojena jezikovnozgodovinska dejstva, zakonitosti in postopke in vsebujejo jezikovno razčlenitev, primerjavo, protistavo izbranih tematsko ali besedilnovrstno sorodnih odlomkov besedil iz različnih obdobij slovenskega kulturnega in knjižnega jezika do 19. stoletja z namenom ugotavljanja kontinuitete in jezikovnih sprememb, tipičnih za določeno razvojno obdobje ali pisca, v soočanju s sodobnim knjižnim in govorjenim jezikom Utrjevanje pravorečnih in naglasnih posebnosti v starejših besedilih za usvojitev bralne zmožnosti. Oblikoslovna, besedotvorna in skladenjska analiza izbranih besedil.

- Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska knjiga, 19921, 19932, 20043 (in zvočna kaseta, 1994, ZRC SAZU).
- Jesenšek, Marko: Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor (Zora 33). Maribor: Slavistično društvo, 2005. Mikhailov, Nikolai: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Trst: Mladika, 2001.
- Orel, Irena: Slovenski pisni jezik nekdaj in danes – med izročilom in govorom. V: Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana 2003. 551–562.
- Jezik pridig O. Rogerija Ljubljanskega. V: Rogerij Ljubljanski. Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni. Ur. J. Pogačnik, K. Gantar, J. Faganel. Dela 55/3 (Študije), Ljubljana: SAZU, 2001. 29–76.
- Orožen, Martina: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: FF, 1996.
- oblikovanje slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: FF, 1996.
- Zborniki Obdobja: Srednji vek (1989), 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (1986), Barok (1989), Razsvetljenstvo (1980), Romantika (1981) ipd. (jezikovni del, določene razprave).

Podrobnejša literatura za obravnavana besedila bo podana na predavanjih.
Gradivo: Odlomki iz faksimiliranih izdaj starejših slovenskih besedil.
Toporišič, Jože, Gjurin, Velemir: Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana 1981. 387–565.
Izbrana zgodovinska besedila, dostopna tudi na internetu; CD-rom Biblia slovenica idr..