Interlingual Communication and Culture 1: Polish Language

Interlingual Communication and Culture 1: Polish Language

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Przedmiot rozszerza zdobyte w trakcie studiów I stopnia kompetencje językowe: wiedzę i umiejętności oraz sprawność posługiwania się językiem w mowie i piśmie.
Dwie godziny lekcyjne w tym semestrze poświęcone są rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych (zwłaszcza czytania i słuchania tekstów) oraz ich analizie, poznawaniu związków frazeologicznych, istotnych połączeń wyrazowych itp. Szczególny akcent kładzie się na rozwijanie umiejętności ustnego i pisemnego wyrażania różnych treści. Analizowane teksty dotyczą społeczeństwa polskiego, polityki, kultury, sztuki i literatury. Równolegle rozszerza się i utrwala wiedzę gramatyczną. Lektor posługuje się tekstami z różnych źródeł i korzysta z materiałów własnych.
Dwie godziny lekcyjne przeznaczone są na doskonalenie umiejętności translacji. W ramach ćwiczeń seminaryjnych studenci analizują różne teksty i nagrania pod kątem ich cech
gatunkowych (zwłaszcza gatunków użytkowych), ucząc się stosowania właściwych ekwiwalentów w przekładzie. Przewiduje się zarówno przekład pisemny (wspierany przez gramatyki, słowniki, źródła elektroniczne), jak również tłumaczenie ustne (konsekutywne) łatwiejszych tekstów.