Graduation Seminar from Linguistics

Graduation Seminar from Linguistics

Lectures:0

Seminars:30

Tutorials:0

ECTS credit:3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

Content

Nositelia seminára (univerztný učiteľ s najnižším titulom docent) rámcovo predstavia na začiatku akademického roku témy svojho seminára, Vybranú tému neskôr študenti a študentky prediskutujú detailnejšie. Predstaví sa im aj základný metodologický aparát pre prípravu seminárnej práce. Väčšina hodín seminára je určená na prezentáciu seminárnych prác študentov a študentiek ako aj diskusii o nich.