Lexicology

Lexicology

Study Cycle: 1

Lectures:15

Seminars:0

Tutorials:15

ECTS credit:4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Content

Lexikálna rovina opisu jazyka a základná terminológia.
Lexikálna sémantika.
Slovná zásoba súčasnej slovenčiny.
Frazeológia.
Dynamické tendencie vývinu spisovnej slovenčiny.