Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Vsebine

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja – eno- ali dvopredmetnega, omogoča pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi. Študentke in študentje prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki – v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline – zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani prvi stopnji univerzitetnega dvopredmetnega študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje različnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim soočanjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v različnih kulturnih kontekstih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antropološke teorije 60 0 0 0 5 zimski
Etnologija Slovenije 1 30 0 30 0 4 zimski
Etnologija Slovenije 2 30 0 30 0 4 letni
Metodologija etnologije in kulturne antropologije 45 15 60 0 8 zimski
Socialni spomin in kulturna dediščina 60 0 0 0 6 celoletni
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Etnologija Slovenije 3 30 0 30 0 5 letni
Folkloristika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa 1 0 0 0 0 2 letni
Teorije kulture, načini življenja in identitete 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija medijev 30 0 0 0 3 zimski, letni
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 30 0 0 0 3 letni
Ekonomska antropologija 30 0 0 0 3 letni
Etnologija Evrope 30 0 0 0 3 zimski
Etnologija evropskega čarovništva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Geneza slovenske folkloristične teorije 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovensko ustno slovstvo 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sorodstvo in socialna struktura 30 0 0 0 3 letni
Uvod v mitologijo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualna antropologija 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija migracij 30 0 60 0 6 zimski, letni
Družbena razmerja v Sloveniji 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regionalne raziskave in razvoj 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Seminar I: Etnologija Evrope 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Socialni spomin in kulturna dediščina 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Teorije kulture, načini življenja in identitete 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar II: Etnologija Evrope 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Socialni spomin in kulturna dediščina 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Teorije kulture, načini življenja in identitete 0 30 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Ekološka antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Kultura stavbarstva in bivanja 30 0 0 0 3 zimski
Praksa 2 0 0 0 0 2 letni
Simbolna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Urbana antropologija 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etnologija Afrike 60 0 0 0 5 zimski
Etnologija Amerik 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Avstralije in Oceanije 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Azije 60 0 0 0 5 letni
Etnološka muzeologija 60 0 0 0 5 zimski
Etnološko konservatorstvo 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Diplomski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 30 0 0 6 letni
Diplomsko delo 0 30 0 0 6 letni
Diplomsko delo 0 30 0 0 6 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka